חופשת לידה - סגל מנהלי

חופשת לידה הינה בת 26 שבועות, מהם 15 שבועות בתשלום (דמי לידה מביטוח לאומי)  ו-11 שבועות ללא תשלום. עובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה ובלבד שזו לא תפחת מ-15 שבועות. במקרה שעובדת בחרה לקצר את חופשת הלידה ולחזור לעבודה, בן זוגה רשאי לחלוק עמה את חופשת הלידה החל מהשבוע השביעי ללידה. חופשת לידה נחשבת לתקופת עבודה לכל דבר ועניין (לוותק בעבודה, דרגה, חופשה, מחלה).

על פי חוק עבודת נשים, עובדת הנמצאת בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיק. משעשתה כן או משנודע על כך למעסיק בדרך אחרת, לא יעסיקה בשעות נוספות מהחודש החמישי ואילך, אלא אם כן העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה אישור רפואי של רופא מומחה ביילוד ובגניקולוגיה כי אין מניעה להעסיקה בשעות נוספות ובכפוף לתנאי האישור.

אין להקטין את היקף משרתה של עובדת בהריון שעובדת לפחות שישה חודשים בטכניון.

בתקופת ההיריון, חופשת הלידה וכן עד 60 יום ממועד חזרת העובדת לעבודה, לא יתקיימו כל דיונים והחלטות בנוגע למתן קביעות, קידום בדרגה, שינוי תפקיד או שינוי בהיקף המשרה של היולדת.

עפ"י ההסכם הקיבוצי, עובדת קבועה זכאית לחל"ת עד שנה מיום הלידה. עובדת זמנית / בניסיון לקביעות זכאית לרבע ממספר החודשים בהם היא עבדה עד ליום הלידה.

בכל תקופת החל"ת ממלאי המקום יהיו במינוי זמני ומקומה של העובדת נשמר לה.

חופשת לידה