זכאות לחופשה ומחלה

שנת הנוכחות מתחילה ב-1 באוקטובר בכל שנה ומסתיימת ב-30 בספטמבר בשנה העוקבת.

חופשה

עובד זמני / קבוע / בניסיון לקביעות זכאי למכסה של 25 ימי חופשה (200 שעות) לשנה למשרה מלאה.

חופשת ותיקים

החל משנת העבודה ה-21 זכאי עובד לתוספת חופשה של 27.5 שעות חופשה בשנה למשרה מלאה, לניצול בחול המועד סוכות או פסח.

ניהול יתרות החופשה מתבצע במערכת הנוכחות הממוחשבת – הפורטל. הוא מחושב על בסיס שעות חופשה, כאשר ערך יום עבודה מלא הוא 8 שעות.

ניתן לצבור עד 600 שעות חופשה לפי אחוז המשרה.

האמור מהווה תמצית עיקרי ההסכם הקיבוצי והוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגברו ההסכם הקיבוצי והחוק.

מחלה

עובד זמני / קבוע / בניסיון לקביעות זכאי למכסה של 30 ימי מחלה (240 שעות) לשנה למשרה מלאה.

דמי המחלה משולמים החל מהדקה הראשונה כנגד הצגת אישור מחלה תקין.

מחלה בהצהרה

עובד זכאי לדווח על מחלה עד 9 ימים / פעמים בשנה, ללא צורך בהצגת אישור מחלה, ובלבד שלא ידווח על יותר מ-2 ימי מחלה ברצף.

ימי מחלה אלה ינוכו מיתרת ימי המחלה הצבורים לטובת העובד.

מחלת בן משפחה

עובד יהיה זכאי להיעדר מהעבודה בשל מחלת בן משפחה (ילד, הורה, בן זוג) עד 8 ימים בשנה (מתוך מכסת 30 הימים).

עובד/ת לילדים עד גיל 18 זכאים להיעדר מהעבודה בשל מחלת ילד עד 10 ימים בשנה (מתוך מכסת 30 הימים).

שעות/ימי מחלה אלו ינוכו מיתרת המחלה הצבורה לטובת העובד כנגד הצגת אישור מחלה תקין.

האמור מהווה תמצית עיקרי ההסכם הקיבוצי והוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגברו ההסכם הקיבוצי והחוק.

חופשות מיוחדות

חגים

בנוסף למכסת החופשה השנתית הניתנת, יהיו עובדי הטכניון זכאים לחופשה בתשלום בימי שבתון על פי החוק ובימי החג והמועד הבאים:

 • ראש השנה – יומיים
 • ערב יום כיפור – יום
 • יום כיפור – יום
 • סוכות – שלושה ימים
 • חנוכה – נר ראשון של חנוכה – סיום עבודה בשעה 13:00 ויום חופשה אחד לבחירה במהלך החג.
 • פורים – יום
 • ערב פסח – יום
 • פסח (חג ראשון ושביעי) – יומיים
 • יום העצמאות – יום
 • שבועות – יום

בנוסף לחופשות השנתיות ולחופשות המצוינות לעיל, יינתנו לעובדים 2 ימי גשר בשנה (יום עבודה מלא) בתשלום. ימי הגשר יקבעו מידי שנה על פי שיקול ההנהלה ובתיאום עם ארגוני העובדים.

עובד אשר בכוונתו להיעדר מהעבודה לרגל צום ט' באב מטעמים דתיים, יודיע לממונה לפני הצום על יציאתו לחופשה וזו תהיה ע"ח המעסיק.

חופשות מיוחדות בתשלום

 • 3 ימי חופשת נישואין
 • יום חופשה ביום נישואי בן/בת
 • יום חופשה לרגל הולדת ילד/ה
 • 7 ימי אבל + היעדרות מיום פטירת בן המשפחה (הורים / אחים / ילדים / בני זוג) ועד קבורתו.

האמור מהווה תמצית עיקרי ההסכם הקיבוצי והוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגברו ההסכם הקיבוצי והחוק.