הפסקת עבודה ביוזמת המעסיק - סגל אקדמי בכיר

להלן תרשים המפרט את תהליך הפיטורין של חבר סגל בטכניון:

תהליך פיטורין חבר סגל

זכאות לפיצויים

בהתאם להסכם הקיבוצי מיום 25.7.2004, הטכניון מפריש מדי חודש 8.1% מהשכר על חשבון פיצויים לקרן הפנסיה. כספי פיצויים אלו נשארים בקרן הפנסיה של חבר הסגל גם אם פוטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים. ההפרשה לקרן הפנסיה הצוברת בגין פיצויי פיטורין תובא במקום 97.2% מפיצויי הפיטורין על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין תשכ"ג – 1963.

השלמת פיצויים

חבר סגל שהועסק לפחות שנה ופוטר זכאי, בנוסף לכספי הפיצויים בשיעור 8.1% המופקדים בקרן הפנסיה, למענק פיצויים המחושב לפי 2.33% ממשכורתו החודשית הקובעת האחרונה לכל שנת עבודה. תשלום זה מועבר ע"י הטכניון ישירות לחשבון הבנק של חבר הסגל.

למען הסר ספק, הוראות אלו אינן חלות על חבר סגל המבוטח בהסדר פנסיה תקציבית.