פרישת סגל אקדמי - פדיון מחלה

פדיון מחלה הוא פיצוי כספי עבור ימי מחלה בלתי מנוצלים, לחבר סגל הפורש לגמלאות בגיל 55 ומעלה, או שגילו נמוך יותר אך פורש מסיבות בריאותיות.

בהתאם להסכמים, חישוב פדיון מחלה מתחלק לשתי תקופות:

1. עד ליום 31.3.1981 מקבלים סכום בשיעור שכר של 6 ימים בעד כל 30 ימים.

2. החל מיום 1.4.1981, בהתאם להסכמים, חבר סגל אשר ניצל פחות מ-65% מימי המחלה שעמדו לרשותו זכאי לפיצוי כספי עבור ימי המחלה, כדלקמן:

  • אם ניצל חבר הסגל פחות מ-36% מימי המחלה, יקבל פיצוי בשווי כספי של 8 ימים עבור כל 30 יום שביתרת ימי מחלתו.
  • אם ניצל חבר הסגל בין 36% ל-65% מימי המחלה, יקבל פיצוי בשווי כספי של 6 ימים עבור כל 30 יום שביתרת ימי מחלתו.
  • חבר סגל אשר ניצל יותר מ-65% מימי המחלה שעמדו לרשותו אינו זכאי לפדיון ימי מחלה.

התשלום הנ"ל מתבצע בהפקדה בנקאית לאחר היציאה לגמלאות ולאחר שנעשה חשבון סופי של ימי המחלה שלא נוצלו. חבר סגל פורש מקבל הודעה בכתב לביתו על פדיון ימי המחלה להם זכאי.

חישוב פדיון ימי המחלה מותנה בכך שחבר הסגל מילא במשך השנים את ההצהרות על ניצול או אי ניצול ימי מחלה באופן סדיר. תקופות בגינן לא מולא טופס הצהרה מפחיתות את מניין ימי המחלה המזכים.