הפסקת עבודה ביוזמת המעסיק

להלן תרשים המפרט את תהליך הפיטורין של  עובד מנהלי בטכניון:תהליך פיטורין

כללי הודעה מוקדמת

תאריך סיום העסקה יתואם בין העובד לבין הממונה לפי כללי הודעה מוקדמת כדלקמן (הנושא מעוגן בהסכם הקיבוצי של הטכניון ושונה מדרישות החוק).

עובד בניסיון לקביעות ועובד זמני:

  • עובד שעבד פחות מ-3 חודשים – שבוע הודעה מוקדמת.
  • עובד שעבד בין 3 חודשים ועד 6 חודשים – שבועיים הודעה מוקדמת.
  • עובד שעבד למעלה מ-6 חודשים – חודש הודעה מוקדמת.
  • עובד קבוע מעל 5 שנים – חודשיים הודעה מוקדמת (סעיף 41 בהסכם הקיבוצי).

פדיון חופשה

עובד שלא ניצל את כל ימי החופשה המגיעים לו, זכאי במועד סיום יחסי העבודה לסכום כסף השווה לדמי החופשה שהיה מקבל, אילו היה מנצל בפועל את ימי החופשה. הפדיון המקסימלי למשרה מלאה – 600 שעות. לעובד במשרה חלקית, המקסימום לפדיון הינו בהתאם לחישוב: היקף העסקה כפול 600 שעות (לדוגמה – עובד המועסק בהיקף 50% משרה יהיה זכאי לפדות מקסימום 300 שעות חופשה).

זכאות לפיצויים

עובד שהטכניון הפריש עבורו כספים לקופת פיצויים במסגרת הסדר שחל עליו סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, כולל עובד שהטכניון מפריש עבורו את מלוא הפיצויים (8.33% מהשכר החודשי) מידי חודש לביטוח פנסיוני, יהיה זכאי לקבל לבעלותו את הכספים שהצטברו בקופת הפיצויים או ברכיב הפיצויים של הביטוח הפנסיוני, גם אם פוטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים, אולם לא יהיה זכאי לקבל מהמעסיק פיצויי פיטורים או השלמת פיצויים. עם זאת, ייתכנו הגבלות על משיכת הכספים בפועל מתוך קופת הפיצויים או הביטוח הפנסיוני. המענק ישולם לחשבון הבנק של העובד.

השלמת פיצויים

עובד שהטכניון הפריש עבורו רק חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני (פחות מ-8.33% מהשכר מדי חודש), יהיה זכאי לקבל מהמעסיק במזומן רק השלמה עבור החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרש לביטוח הפנסיוני, בתנאי של סיום העסקה בנסיבות המזכות בהתאם לחוק פיצויי פיטורים.