פטור והנחות בשכר לימוד לגמלאים

*המידע נוגע למי שפרש פרישת גיל או פרישה מוקדמת מסיבת מחלה או נכות.
באשר לזכאות למי שפרש פרישה מוקדמת מסיבה אחרת, יש לברר באגף משאבי אנוש.

טכניון – גימלאים (וילדים בכל גיל) הרוצים ללמוד לתואר ראשון, שני או שלישי המוכרים במועצה להשכלה גבוהה, זכאים לפטור מלא משכר הלימוד (כולל דמי הרשמה ומכינה קדם אקדמית).

באוניברסיטאות אחרות ומכללות – לגימלאי אין פטור מתשלום שכר הלימוד. לילדי העובדים שפרשו פרישת גיל או פרישה עקב מחלה או נכות, יש פטור מלא לתואר ראשון בלבד (התחלת לימודים לפני גיל 26). אין פטור ללימודים מתקדמים.

מכינה קדם אקדמית של הטכניון – פטור מלא משכר הלימוד לגימלאי ולבני משפחתו (פרט לרענון במתמטיקה, השלמות בפיסיקה וקורסים אחרים).

היחידה ללימודי חוץ בטכניון – בקורסים של לימודי חוץ הגימלאי עצמו זכאי ל- 50% פטור מתשלום שכר הלימוד ובני משפחתו  ל – 25%.

ביה"ס הארצי להנדסאים – לגימלאי עצמו מגיע פטור מלא משכר הלימוד ולבני משפחתו הנחה של 50%.

האוניברסיטה הפתוחה – אין פטור משכר לימוד.

חבות במס בגין פטור משכ"ל – שווי הפטור משכר הלימוד חייב במס, ויכלל בחישוב המס על גימלתך.

 

שאירים של גימלאי הטכניון מקבלים אותן הנחות בלימודים כמו הגימלאי ובני משפחתו.

על מנת לקבל פטור משכר לימוד, כאמור לעיל, יש לפנות לאגף משאבי אנוש. האישור יינתן בהתאם להיקף המשרה

המשוקלל של הגימלאי.

פרטים מלאים ניתן למצוא בנוהל שכר לימוד (PDF)