תהליך הענקת קביעות

עובד בתקופת ניסיון לקביעות הוא עובד שנקלט למשרה, אשר יש עבורה תקן פנוי (או חלקיות תקן) המאפשר בסוף תקופת המינוי מתן קביעות על תקן זה. תהליך הניסיון לקביעות מלווה במספר שיחות משוב של ראש המנהל / ראש היחידה / הממונה האקדמי עם העובד.

ועדת הקביעות היא ועדה הדנה בהתאמת העובד לקבלת קביעות בטכניון. הועדה מורכבת מלפחות משני נציגי אגף משאבי אנוש ונציגי היחידה. בתום הועדה תחליט הנהלת אגף משאבי אנוש, על סמך הנתונים (בכללם המשובים), בהתאם לדיון על הענקת קביעות או אי מתן קביעות לעובד. העובד יעודכן ע"י ראש המנהל / היחידה בהחלטת ועדת הקביעות, ולקראת תום תקופת הניסיון לקביעות יישלח מכתב הקביעות לעובד. עובד שבסיום התהליך נמצא שאינו מתאים לקבלת קביעות בטכניון, תסתיים העסקתו.