עבודה פרטית - סגל מנהלי

עובד המבקש לעבוד בעבודה נוספת, חוץ טכניונית או בין כותלי הטכניון, נדרש להעביר בקשה בכתב לראש המנהל / היחידה עם פירוט לגבי מקום העבודה ושעות העבודה, וכן הצהרה כי:

  • לא יעסוק בעבודתו הנוספת במהלך שעות עבודתו בטכניון.
  • לא יעשה שימוש במתקני וציוד הטכניון לצורך עבודתו הנוספת.
  • על לקוחותיו לא נמנים עובדי טכניון או חברות הקשורות לטכניון.

לאחר אישור ראש המנהל תועבר הבקשה לאישור משאבי אנוש.

האישור ניתן לשנה בלבד וניתן לחדשו בכל שנה.