ימי מחלה והבראה - סגל הוראה

ימי מחלה

הזכאות לדמי מחלה היא על פי הוראות החוק:

כל עובד זכאי ל-18 ימי מחלה בשנה, למשרה מלאה ובאופן יחסי להיקף ההעסקה.

על היעדרות מפאת מחלה יש לדווח לרכזת ההוראה ביחידה בצירוף אישורים רפואיים כמקובל.

ימי הבראה

על פי ההסכם הארצי, משולמת לחברי סגל ההוראה קצובת הבראה כנהוג במגזר הציבורי. שווי יום הבראה החל מ-1/6/2018 הינו 426 ₪.

מספר ימי ההבראה המגיעים למשרה מלאה לשנה מפורט בטבלה הבאה:

ימי הבראה לפי ותק
ותק בשנים מספר ימים
0-3 7
4-10 9
11-15 10
16-19 11
20-24 12
25- 13

לחברי סגל הוראה משולמת קצובת הבראה חודשית המחושבת על ידי הכפלת מספר הימים המגיע לחבר הסגל לפי ותק העבודה שלו בשווי יום הבראה ובאחוז המשרה שלו, וחלוקה של המכפלה המתקבלת ב-12.