תאונות עבודה - סגל אקדמי

ההגדרה לתאונת עבודה:

  • תוך כדי ועקב עבודתו של חבר הסגל במקום העבודה.
  • בזמן צאתו של חבר הסגל מביתו בדרכו לעבודה או חזרה לביתו.
  • תאונת דרכים בדרכו לעבודה או חזרה ממנה וכן במסגרת ובזמן עבודתו.

הנחיות לדיווח תאונת עבודה:

1. הנפגע יודיע לממונה הישיר על הפגיעה ויפנה בעת הצורך לקבלת טיפול רפואי.
2. הנפגע / היחידה אליה משויך חבר הסגל יפנו לאגף משאבי אנוש לקבלת טופס בל/ 250 (טופס למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה).
3. הנפגע ידאג לקבל "תעודה ראשונה לנפגע בעבודה" מהשירות הרפואי אליו הוא פנה ויעבירה לאגף משאבי אנוש.
4.  הנפגע / היחידה אליה משויך חבר הסגל ימלאו טופס דיווח תאונת עבודה המצוי באתר יחידת הבטיחות. חובה למלא טופס זה בכל תאונת עבודה.
יש להקפיד למלא את כל הפרטים הרלוונטיים בטופס.
5.  חבר הסגל יגיש את כל המסמכים הרפואיים המקוריים של האירוע לאגף משאבי אנוש ויחויב בימי מחלה בהיעדרותו, בהתאם לאישורים שהעביר.
6. במידה וחבר הסגל מעוניין להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי בגין תאונת עבודה:
א. חבר הסגל ימלא טופס בל/ 211 (הודעה על פגיעה בעבודה ותביעה לתשלום דמי פגיעה. ניתן להוריד את הטופס גם באתר המוסד לביטוח לאומי באינטרנט).
ב. חבר הסגל ידאג להחתים את אגף משאבי אנוש על הטופס, בליווי המסמכים הרפואיים המקוריים.
ג. הסבר על המשך הטיפול בתביעה יימסר לחבר הסגל באגף משאבי אנוש.
ד. אם תוכר התביעה בביטוח לאומי, אגף משאבי אנוש יזכה את חבר הסגל בימי המחלה שחויב בהם.

 

טופס מקוון – בל 250

טופס רגיל – בל 211 (PDF)

אתר ביטוח לאומי – תאונות עבודה