אישורי ותק

אישורי ותק עבודה

רלבנטי למקבלי שכר לפי דירוג ודרגה בלבד

בהתאם למסמכי הוותק שיומצאו על ידך (ובאם מוכרים עפ"י הנוהל לצורך תשלום ותק) ייקבע השכר לתשלום, כפי שיבוא לידי ביטוי בתלוש השכר.

האישורים המשמשים עפ"י המקובל לצורך הכרה ותשלום ותק (ואלו בלבד) הינם: טופס 106 או תלוש שכר אחרון ובו ציון תאריך תחילת עבודה, או מכתב רשמי בחתימת המעסיק ממקום העבודה ובו ציון תאריך תחילת והפסקת העבודה.

ניתן להיעזר באתר ביטוח לאומי לצורך הפקת אישורי תעסוקה (כניסה באמצעות קוד סודי): https://goo.gl/xAagJ7

לתשומת לבך, אם חלק מאישורי הוותק או כולם אינם זמינים עבורך במיידי, ניתן להמציאם גם בהמשך, סמוך ככל שניתן למועד תחילת העבודה. באם יוכרו כוותק לתשלום עפ"י הנוהל, התשלום יחול רטרואקטיבית למועד הכניסה לתפקיד, כמקובל.

לפיכך, אין לעכב העברת החומר האחר כמצוין להלן וזאת בכדי לא לעכב הקמתך במערכות האוניברסיטאיות והנפקת כתב מינוי.

אישור שירות בצה"ל / שירות לאומי

רלבנטי למקבלי שכר לפי דירוג ודרגה בלבד

תקופת שירות החובה מוכרת כוותק לתשלום. יש להמציא אישור רשמי ובו מצוינת תקופת השירות במלואה.

אם אין בידך אישור, ניתן לפנות לקצין העיר ולהמציאו בטלפון 1111, או במייל: mailto:1111@idf.gov.il.

עם המצאת האישור, יחול התשלום רטרואקטיבית למועד כניסתך לתפקיד כמקובל.