טיפול בחובות והחזרת ציוד טכניוני - סגל אקדמי בכיר

 

  1. על חבר סגל העוזב את הטכניון להחזיר את כל הציוד, הכלים וכל חומר אחר השייך לטכניון (כגון: מחשב, טלפון נייד, ציוד מעבדה, כרטיס עובד, תוויות לרכב, ספרים וכד'). החזרת הציוד תיעשה לפני סיום עבודתו. כמו כן, חייב חבר הסגל לסיים את כל חובות ההגשה של דוחות מדעיים וכספיים למממנים במסגרת מוסד הטכניון למחקר ופיתוח. בנוסף, במידה וקיים חוב ניצול יתר של סל הקליטה, על חבר הסגל להסדיר את החוב.
  2. כחודש לפני מועד העזיבה הצפוי, אגף משאבי אנוש יודיע על מועד סיום העסקת חבר הסגל ליחידות שלהלן: הספרייה המרכזית, אגף כספים ובקרה, אגף חשבות, יחידת הביטחון והשמירה, מחלקת רכש וכו'. ליחידות אלו נשלח טופס טיולים לאישור היעדר חובות של חבר הסגל. רק בתום החזר כל החובות ישולמו לחבר הסגל הכספים המגיעים לו. לרשימת הגורמים המלאה ראו: טופס טיולים (PDF).
  3. חובות כספיים של העובד לטכניון ינוכו ע"י מחלקת שכר מהתשלומים המגיעים לו. ככל שסכום החוב גבוה מסכום התשלומים המגיעים לחבר הסגל מהטכניון, מחלקת שכר תודיע לחבר הסגל בכתב על גובה החוב. לחבר סגל תינתן האפשרות לעיין בתחשיב החוב ולהשיג השגותיו. במקרים בהם חבר הסגל מסרב להסדיר את חובו, יועבר הטיפול בגבייה ליועצים המשפטיים.