התפטרות - סגל אקדמי בכיר

להלן תרשים המפרט את תהליך ההתפטרות בטכניון:

התפטרות חבר סגל

מכתב התפטרות

חבר סגל המבקש להפסיק את עבודתו בטכניון, יודיע על כך בכתב ומראש לדיקן הפקולטה / לשכת הסגל האקדמי (מועד מתן ההודעה יהיה בהתאם לחוק).

רצוי שחבר הסגל יציין בהודעתו את סיבת ההתפטרות ויצרף לפי העניין את המסמכים הרלוונטיים.

חבר סגל שלא יודיע על מועד הפסקת עבודתו מראש, רשאי הטכניון לנכות משכרו עבור התקופה בה היה חייב בהודעה מוקדמת כאמור.

זכאות לפיצויים

רלוונטי לעוזבים בהסדר פנסיה צוברת, דהיינו שזכויות הפנסיה שלהם צבורות באחת מקרנות הפנסיה השונות.

עוזבים בפנסיה תקציבית (פנסיה המשולמת מהתקציב השוטף של הטכניון) מוזמנים ליצור קשר עם מדור פרישה לבדיקת הזכאות לתשלומים.

בהתאם להסכם הקיבוצי מיום 25.7.2004, הטכניון מפריש מדי חודש 8.1% מהשכר על חשבון פיצויים לקרן הפנסיה. כספי פיצויים אלו נשארים בקרן הפנסיה של חבר הסגל גם אם הוא מתפטר מהטכניון מרצונו.