עדכון מקצועי - מהנדסים 21'

הגשת בקשה להשתתפות הטכניון במימון עדכון מקצועי עבור מהנדס בהסכם 21'


הגדרות

 1. "עדכון מקצועי" – כנס מקצועי / קורס אקדמי / הכשרה מקצועית על פי רצון המהנדס, בתחום עיסוקו של המהנדס, בארץ בחו"ל.
 2. "תקציב ייעודי לעדכון מקצועי " – בכל שנה יקצה הטכניון סך של 250,000 ש"ח לצורך החזר הוצאות עדכון מקצועי של מהנדסים.
 3. "הוצאות " – דמי השתתפות, הוצאות אש"ל (אוכל, שתייה, לינה), הוצאות טיסה – (תעריף המאושר על ידי מס הכנסה לכיסוי הוצאות).


מי זכאי  ?

כל מהנדס אשר הצטרף להסכם 2021, זכאי להגיש אחת לשנה בקשת יציאה לעדכון מקצועי.  לא ניתן לצבור רצף של שנה שלא הוגשה בקשה.


הליך הגשת הבקשה

 1. הבקשה תוגש על גבי טופס ייעודי לאישור ראש המנהל / יחידה, בצירוף תוכנית ההשתלמות כפי שפורסמה.
 2. לאחר אישור ראש המנהל / יחידה, תועבר הבקשה ללשכת סמנכ"ל משאבי אנוש.

יש להגיש את הבקשה לוועדה המאשרת לפחות חודש לפני מועד ההשתלמות .


הליך הוועדה לאישור הבקשה

 1. חברי הוועדה יהיו נציג אחד של אגף משאבי אנוש ונציג אחד של ארגון המהנדסים.
 2. הוועדה תתכנס עפ"י הצורך ותחליט האם לאשר או לדחות את הבקשה עפ"י הקריטריונים הבאים:

א. איכות הגוף המארגן של ההשתלמות

ב. סוג ההשתלמות

ג. הזיקה של ההשתלמות לעיסוק המהנדס בטכניון

ד. משך ההשתלמות

ה. מועד השתלמויות קודמות שאושרו למהנדס

ו. מצב יתרת הכספים בתקציב הייעודי לעדכון מקצועי

 1. במידה והוועדה תדחה את הבקשה, יצא מכתב תשובה שלילי מנומק למהנדס עם העתק לראש המנהל / יחידה.
 2. במידה והוועדה תאשר את הבקשה, הוועדה תקבע את:

6.1 תקרת גובה החזר הוצאות ההשתלמות למהנדס עפ"י אחת האופציות (מהחזר  ההוצאות ינוכו מיסים כחוק) :

א. מימון מלא מ"תקציב ייעודי לעדכון מקצועי".

ב. מימון חלקי מ"תקציב ייעודי לעדכון מקצועי" והשאר על חשבון הפקולטה / יחידה.

ג. מימון חלקי מ"תקציב ייעודי לעדכון מקצועי", מימון חלקי ע"ח הפקולטה / יחידה והשתתפות עצמית של העובד.

6.2 הוועדה תקבע את מס' ימי ההשתלמות המאושרים בארץ (שאר הימים יהיו על חשבון ימי חופשה).

6.3 בהתאם להחלטת הוועדה, יצא מסמך אישור מפורט ואשר יכלול הערת התחייבות המהנדס על החזר כספי ההשתלמות במקרה בו יחליט המהנדס לעזוב את הטכניון כדלקמן:

   • סך עלות מקורות המימון מהטכניון (כולל תקציבי מחקר) להשתלמות הינה עד 10 אלף ₪, יתחייב המהנדס לשנה בטכניון מתום ההשתלמות.
   • סך עלות מקורות המימון מהטכניון (כולל תקציבי מחקר) להשתלמות הינה מעל 10 אלף ₪, יתחייב המהנדס לשנתיים בטכניון מתום ההשתלמות.

האישור יישלח למהנדס, לראש המנהל/ יחידה, למדור דיווח ובקרה במשאבי אנוש ולאגף כספים.

 1. ההשתלמות תמוכן בתיק העובד בסאפ.

סמכות ואחריות

 • האחריות לסידורי הנסיעה והביטוחים מוטלת על הנוסע .
 • באחריות הנוסע לדווח על הנסיעה .

 

* עבור עדכון מקצועי בחו"ל,  כל נושא החזרי הוצאות נסיעות יבוצע תחת נוהל טכניוני 02-0204 (נסיעות לחו"ל בתפקיד / השתלמות של עובדי טכניון).