שכר ותנאי העסקה - סגל אקדמי בכיר

שכרם של חברי הסגל האקדמי הבכיר משולם בהתאם לדרגה האקדמית שנקבעה בכתב המינוי ובהתאם להסכמי השכר שנחתמו בין הנהלות האוניברסיטאות לבין המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי ומשרד האוצר. על חבר הסגל לדאוג למילוי שאלון אישי וטופס 101 (ראו: קליטה ראשונית) להבטחת תשלום משכורתו במועד.

בטבלאות ות"ת בהתאם להסכמי השכר המהוה בסיס שכר לכל דבר ועניין. לכל דרגה יש ותק התחלתי וותק מקסימלי.

טבלת דרגה וותק
דרגה ותק התחלתי (שנים) ותק מקסימלי (שנים)
מרצה 2 6
מרצה בכיר 4 11
פרופסור חבר 7 17
פרופסור מן המניין 10 35

הותק מתבטא בשיעורי שכר קידום עבור כל שנת ותק נוספת, מתאריך קבלת הדרגה ועד הותק המקסימלי לדרגה. שכר קידום הותק גדל כל שנה ב-2.5% (למעט בדרגת פרופ' מן המניין משנת ותק 33 ומעלה).

תוספות נלוות לשכר

קצובת נסיעה לעבודה – חבר סגל זכאי להחזר הוצאות הנסיעה ממקום מגוריו לטכניון וחזרה, לפי תעריפי התחבורה הציבורית ובהתאם להנחיות החשב הכללי. התשלום מותנה בדיווח בעת הקבלה לעבודה או בעת דיווח על שינוי כתובת מגורים.

טופס החזר נסיעות (PDF)

 

קצובת הבראה – לכל חבר סגל אקדמי בכיר משולמת קצובת הבראה שנתית במשכורת חודש יוני (המשולמת ב-1/7). תעריף יום הבראה מעודכן לפי מדד מדי שנה ומפורסם ע"י ועד ראשי האוניברסיטאות. הקצובה משולמת לפי 11 ימי הבראה לחברי סגל בוותק עבודה בטכניון של עד 9 שנים ולפי 13 ימי הבראה לבעלי ותק הגדול מ-9 שנים.

חברי סגל חדשים המצטרפים לטכניון יקבלו תשלום הבראה שנתי בפעם הראשונה במלאת שנה לעבודתם בטכניון. בהמשך יקבלו קצובת הבראה מדי שנה במשכורת חודש יוני כמקובל בטכניון.

 

מענק "הקדשת זמן מלא– זכאי לתוספת זו חבר סגל אקדמי בכיר המועסק במשרה מלאה, במסלול הרגיל, מסלול עמיתי הוראה ומסלול סגל מחקר טכניוני (למעט צוות בתי החולים בפקולטה לרפואה). חברי סגל שקיבלו אישורים מתאימים לעבודה נוספת זכאים לתשלום המענק בכפוף לתנאים המפורטים בטופס ההצהרה הנשלח לחברי הסגל ע"י אגף משאבי אנוש בחודשים אפריל ואוקטובר בכל שנה.
התשלום משולם פעמיים בשנה – במשכורת חודש אפריל, בגין החודשים אוקטובר עד מרץ שלפניו, ובמשכורת חודש אוקטובר, בגין החודשים אפריל עד ספטמבר שלפניו. אל חבר הסגל נשלח מייל ובו קישור לפורטל סאפ שבו ימלא את הטופס.

 

מענק טכנולוגי – זכאי לתוספת זו חבר סגל במשרה מלאה במסלול הרגיל (למעט צוות בית חולים בפקולטה לרפואה וסגל מחקר טכניוני) ובמסלול עמיתי הוראה. הזכאות למענק זה נקבעת על פי פעילויות אקדמיות של חבר הסגל בשלוש השנים הקודמות לשנת התשלום. המענק משולם ב-3 תשלומים שווים במשך השנה, במשכורות מרץ, יוני וספטמבר (קריטריונים נפרדים מופעלים לגבי חברי סגל חדשים). במהלך חודש ינואר יישלח דוא"ל לחבר הסגל עם קישור לטפסים ויש למלאם כראוי עד לתאריך המצוין בהם.

מומלץ מאד לצפות בטבלה המסכמת (PDF) של פרוט התשלומים השנתי לסגל האקדמי.

 

תוספת מעונות – אמהות לילדים עד גיל 5, אשר פרטי ילדיהן מעודכנים במערכת, יקבלו באופן אוטומטי, בהתאם להיקף משרתן, "תוספת מעונות":

  • על ילד אחד – 313 ₪ ברוטו לחודש.
  • על שני ילדים או יותר – 524 ₪ ברוטו לחודש (הסכומים מעודכנים לינואר 2018).

על פי ההסכם וסעיף 4 א' בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, גם אבות יוכלו לקבל את התוספת הנ"ל ובתנאי שבת הזוג שלהם עובדת ואינה מקבלת תוספת זו בשכרה, או שהילד נמצא בחזקתו הבלעדית של האב.

בקשה לתשלום תוספת מעונות (PDF)

מרכיבי שכר

תוספות מחקר

חבר סגל שזוכה במענקי מחקר זכאי לתוספות מחקר בשכרו. שיעור התוספת נגזר ממספר המענקים שבהם זכה ובסכומי המענקים.

תוספת מחקר א' – משולמת ע"י מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ בתלוש שכר נפרד שלהם.

תוספת מחקר ב' – משולמת באמצעות תלוש המשכורת של הטכניון.

שכר מעל 190% – בהסכם השכר משנת 1994 לסגל האקדמי הבכיר נקבע כי "הסכום המצטבר של כל תוספות המחקר, תוספות התפקידים והמענקים האקדמיים (מענק הקדשת זמן מלא והמענק הטכנולוגי) לא יעלה על 90% ממשכורתו הטבלאית של חבר הסגל בחישוב שנתי". בתום כל שנה אקדמית תיבדק משכורתם של חברי הסגל. במידה וסך כל התוספות המצוינות לעיל יעלה על 90% בחישוב שנתי, ינוכה ההפרש מהשכר.

תוספות מחקר

חברי סגל אקדמי בכיר המועסקים במשרה מלאה זכאים לתוספת מחקר אם הם משמשים כחוקרים ראשיים במחקרים המתבצעים בטכניון והממומנים על ידי גורם חיצוני.

תוספת המחקר נקבעת בהתאם לסוג חוזה המחקר:

מחקרים מסוג א' הם מענקי מחקר וחוזי מחקר אשר בתיקצובם כלול תשלום לתוספת מחקר לחוקר הראשי מכספי המחקר הנדון.

מחקרים מסוג ב' הם מענקי מחקר וחוזי מחקר, שאין בתיקצובם תשלום לתוספת מחקר לחוקר הראשי.
שיעור תוספות המחקר והזכאות לתוספות אלה נקבעים ע"י הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת).

תקנון לתוספות מחקר ופרטים נוספים ניתן לקבל אצל מר שמעון סייג, ראש יחידת השכר של מוסד הטכניון למו"פ – טל' 077-8872317, sayags@technion.ac.il

תוספות נלוות לשכר (בהשתתפות העובד)

קרן השתלמות – חבר הסגל זכאי להפרשות לקרן השתלמות על פי בחירתו. משכרו של חבר הסגל מנוכים כל חודש 2.5% והטכניון מפריש עבורו סכום נוסף בשיעור 7.5% משכרו.

קרנות פנסיה – עפ"י ההסכם הקיבוצי ההפקדות לקרן הפנסיה ו/או ביטוח המנהלים של חברי הסגל הם בשיעורים הבאים: 7.5% הפרשת הטכניון לתגמולים (תגמולים ואובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים), 8.1% הפרשת הטכניון לפיצויים. משכרו של חבר הסגל מנוכים 7% לתגמולים.

בגין תוספת מחקר א' המשולמת בתלוש שכר של מוסד הטכניון מבוצעות הפקדות לאותה קרן פנסיה באותם השיעורים.
במועד סיום העבודה (פיטורין / פרישה לגמלאות) זכאי חבר הסגל למענק פיצויים נוסף בשיעור 2.33% לכל שנת עבודה. לטכניון הסכמים, הנחה בדמי ניהול עם מס' קרנות פנסיה בישראל.

הביטוח הפנסיוני כולל חיסכון לגמלה בגיל פרישה, ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח שארים. לפי תקנות קרנות הפנסיה, השכר המקסימלי שניתן להפקיד עבורו כספים הוא פעמיים השכר הממוצע במשק (19,812 ₪ נכון לשנת 2018). כאשר השכר שעבורו מופקדים הכספים בקרן הפנסיה גבוה יותר, מופקדים הכספים בגין ההפרש בקרן פנסיה משלימה. בחלק מקרנות הפנסיה הקרן המשלימה כוללת ביטוח אובדן כושר עבודה ושארים כברירת מחדל ובקרנות אחרות ברירת המחדל היא כי אין ביטוחים אלא רק חיסכון לפנסיה. כאשר השכר המשולם לחבר הסגל עולה על פעמיים השכר הממוצע במשק, על חבר הסגל לברר עם קרן הפנסיה את נושא הביטוחים בקרן המשלימה וכן את גובה דמי הניהול שנגבים ממנו בקרן המשלימה, שלא בהכרח זהים לאלו שבקרן הבסיסית.

במקרה שחבר סגל אקדמי בכיר מפוטר, או כאשר הוא פורש לגמלאות בגיל פרישה, משולמת לו תוספת פיצויים בשיעור 2.33% משכרו החודשי האחרון על כל שנת עבודה. במקרה שחבר סגל אקדמי בכיר מתפטר מהטכניון, כספי הפיצויים שהופקדו בקרן הפנסיה נשארים בקרן ולא משולמת תוספת פיצויים.

ביטוח חיים – חברי הסגל האקדמי הבכיר מבוטחים בביטוח חיים קולקטיבי של עובדי הטכניון. הביטוח הוא למקרה מוות או נכות. סכום הביטוח הוא כ-156,678 ₪ והוא מתעדכן לפי המדד אחת ל-3 חודשים. סכום הפרמיה החודשית הוא כ-56 ₪. מחצית הסכום מנוכה משכר הסגל ומחצית משולמת ע"י הטכניון. על מחצית הפרמיה שמשלם הטכניון מנוכים מיסים מחבר הסגל כחוק. הפרמיה מתעדכנת מדי חודש לפי המדד. באפשרות חבר הסגל לחתום על טופס גריעה מהפוליסה.

ביטוח בריאות דרך ארגון הסגל האקדמי – הטכניון מציע לחברי הסגל האקדמי הבכיר ובני משפחותיהם ביטוח בריאות משלים המסובסד בחלקו ע"י הטכניון. סכום ההשתתפות מתעדכן מדי חודש לפי המדד. על סכום השתתפות הטכניון בתשלום הפרמיה מנוכים מיסים מחבר הסגל כחוק.
למידע נוסף בנושא ביטוח הבריאות ניתן לקבל בארגון הסגל האקדמי אצל: גב' נורית גילון / אתר ארגון הסגל האקדמי.

קרן קשרי מדע

חבר הסגל זכאי בהתאם לדרגתו, היקף המשרה ותקופת המינוי, לצבור סכום שנתי קצוב בדולרים.
הסכום נקבע ע"י ועדת השכר של ות"ת ומתעדכן משנה לשנה, כאשר כספי הקרן שנצברים מיועדים למטרות הבאות:

  • החזר הוצאות השתתפות בכנסים והשתלמויות
  • כיסוי דמי חבר באגודות מקצועיות, ספרות מקצועית וציוד מדעי

ניהול הקרן הינו באחריות גב' נורה פדלובנה מאגף חשבות (טל': 2523, מייל: nora@technion.ac.il )

לצורך בקשה לשימוש בכספי הקרן יש להכנס לפורטל הסאפ למערכת הטפסים וליצור טופס יציאה להשתלמות / כנס.

לבירורים בנושא אישור אקדמי יש לפנות לגב' שרי יצחק הלוי מלשכת הסגל האקדמי (טל': 1490, מייל: sherry.i@technion.ac.il )

לתיאום קבלת הכספים טרום נסיעה לכנס יש לפנות לגב' מירי שדה קלו מאגף חשבות (טל': 2561, מייל: mirik@technion.ac.il )

עם החזרה לארץ עבור הסדרת הכספים יש לפנות לגב' הדס ברגר מאגף חשבות (טל': 2951, מייל: hadas.b@technion.ac.il )

ימי מחלה

בהתאם להנחיות ות"ת ובכפוף להסכמים, דיווח "ימי מחלה" יעשה מידי חודש בחודשו. יש לדווח בחודש העוקב על החודש הקודם. דיווחים רטרואקטיביים עד 3 חודשים, יאושרו ע"י אגף משאבי אנוש במקרים חריגים בלבד.

אחת לחודש ישלח טופס למייל האישי של חבר הסגל + קישור לפורטל ובו ידווח חבר הסגל על ניצול או אי ניצול ימי מחלה העומדים לרשותו.