עבודה נוספת - סגל אקדמי בכיר

  • חבר סגל אקדמי חייב לראות בטכניון את עיסוקו העיקרי ולהקדיש לעבודתו בטכניון את מיטב זמנו ומרצו. ארגונים ומוסדות השייכים לטכניון או נמצאים תחת חסותו האקדמית לא ייחשבו כגורמים שמחוץ לטכניון.
  • עבודת חוץ נוספת טעונה אישור מראש של המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים.
  • היקף עבודת חוץ של חבר סגל לא יעלה על יום אחד בשבוע.
  • לצורך הגשת בקשה לעבודה נוספת יש למלא טופס בקשה לעבודה נוספת ולהעבירו לראש לשכת המנל"א.